Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Tworzymy razem portal: uczniowie uczniom

Zostań redaktorem, działu, tematu dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Informacja w zakładce "redaktorzy strefy". Portal dopiero powstaje, więc poszukujemy chętnych do współtworzenia portalu: uczniów, nauczycieli, szkoły i przyjaciół matematyki.

Poszukujemy redaktorów do działów lub tylko tematów oznaczonych czerwonym kolorem dla szkół ponadpodstawowych. Można również zgłaszać własne tematy. W szczególności uczniowie mogą przysyłać opracowane zadania z rozwiązaniem przerabiane na lekcjach - bardzo pożądana forma współpracy. Kolor czarny oznacza, że z tego tematu jest przynajmniej jedno: opracowanie lub zadanie. Należy to sprawdzić korzystając z bocznego menu i wybierając konkretny temat.

 1. Liczby i zbiory
  1. zbiory, działania na zbiorach
  2. liczby naturalne, całkowite, pierwsze
  3. cechy podzielności, NWD, NWW
  4. liczby wymierne i niewymierne
  5. potęgowanie, notacja wykładnicza
  6. pierwiastki
  7. liczby rzeczywiste, przedziały liczbowe
  8. szacowanie i błąd przybliżenia
  9. obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
  10. wartość bezwzględna
 2. Procenty
  1. diagramy
  2. obliczanie procentu liczby
  3. obliczanie liczby z procentu
  4. obliczenia różne procentów
 3. Wyrażenia algebraiczne
  1. działania na wyrażeniach algebraicznych
  2. wzory skróconego mnożenia
  3. dwumian Newtona
  4. wyrażenia wymierne
  5. wyrażenia niewymierne
 4. Równania i nierówności
  1. liniowe
  2. kwadratowe
  3. wielomianowe
  4. wymierne
  5. wykładnicze
  6. logarytmiczne
  7. układy równań
  8. różne
 5. Funkcje
  1. pojęcia podstawowe, własności
  2. przekształcenia wykresów
  3. funkcja liniowa
  4. funkcja kwadratowa
  5. wielomiany
  6. funkcja wymierna
  7. funkcja wykładnicza
  8. funkcja logarytmiczna
  9. wartość bezwzględna
 6. Ciągi
  1. pojęcia podstawowe
  2. ciąg arytmetyczny
  3. ciąg geometryczny
  4. ciągi arytmetyczny i geometryczny razem
  5. procent składany
  6. granica ciągu
  7. szereg geometryczny
 7. Trygonometria
  1. pojęcia podstawowe
  2. tożsamości trygonometryczne
  3. wzory redukcyjne
  4. wykresy funkcji trygonometrycznych
  5. równania trygonometryczne
  6. nierówności trygonometryczne
 8. Planimetria - geometria płaska
  1. pojęcia podstawowe
  2. trójkąty
  3. czworokąty
  4. wielokąty
  5. okręgi, wpisane i opisane
  6. prosta i okrąg
  7. wzajemne położenie dwóch okręgów
  8. okrąg i inne figury
  9. podobieństwo figur
  10. koła i kąty
  11. twierdzenie Talesa
  12. twierdzenie sinusów
  13. twierdzenie cosinusów
  14. przekształcenia geometryczne
 9. Geometria analityczna
  1. punkty i wektory
  2. proste
  3. okrąg i inne figury
  4. pole trójkąta, wielokąta
  5. przekształcenia geometryczne
 10. Stereometria
  1. graniastosłupy
  2. ostrosłupy
  3. bryły obrotowe, walec, stożek, kula
  4. bryły wpisane w inne bryły
  5. siatki różnych brył
 11. Kombinatoryka
  1. reguła mnożenia i dodawania
  2. silnia
  3. permutacje
  4. kombinacje
  5. wariacje
  6. różne
 12. Rachunek prawdopodobieństwa
  1. doświadczenia losowe, zdarzenia
  2. definicja i własności prawdopodobieństwa
  3. prawdopodobieństwo klasyczna
  4. prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite
  5. wzór Bayesa
  6. twierdzenie Bernouliego
 13. Statystyka
  1. próba i zapis próby
  2. miary położenia: średnie, mediana
  3. miary rozproszenia: wariancja i odchylenie
  4. różne skale
 14. Rachunek różniczkowy
  1. granica funkcji
  2. ciągłość funkcji
  3. asymptoty funkcji
  4. pochodna funkcji, interpretacja
  5. wzory na pochodne funkcji
  6. zadania optymalizacyjne
 15. Dowody
  1. geometryczne
  2. algebraiczne

 
Powrót do poprzedniej strony