Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Tworzymy razem portal: uczniowie uczniom

Zostań redaktorem, działu, tematu dla gimnazjum.
Informacja w zakładce "redaktorzy strefy". Portal dopiero powstaje, więc poszukujemy chętnych do współtworzenia portalu: uczniów, nauczycieli, szkoły i przyjaciół matematyki.

Poszukujemy redaktorów do działów lub tylko tematów oznaczonych czerwonym kolorem dla gimnazjów. Można również zgłaszać własne tematy. W szczególności uczniowie mogą przysyłać opracowane zadania z rozwiązaniem przerabiane na lekcjach - bardzo pożądana forma współpracy.

 1. Liczby i działania
  1. Liczby naturalne, całkowite, pierwsze
  2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
  3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
  4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
  5. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
  6. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
  7. Oś liczbowa
 2. Potęgi i pierwiastki
  1. Potęga o wykładniku naturalnym
  2. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym
  3. Działania na potęgach
  4. Notacja wykładnicza
  5. Pierwiastki
  6. Działania na pierwiastkach
  7. Usuwanie niewymierności z mianownika
 3. Procenty
  1. Procenty i ułamki
  2. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
  3. Obliczanie procentu danej liczby
  4. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
  5. Podwyżki i obniżki
  6. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
  7. Obliczenia procentowe
 4. Wyrażenia algebraiczne
  1. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
  2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
  3. Jednomiany
  4. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
  5. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
  6. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
  7. Mnożenie sum algebraicznych
 5. Równania
  1. Zapisywanie zadań za pomocą równań
  2. Liczby spełniające równania
  3. Rozwiązywanie równań
  4. Zadania tekstowe
  5. Przekształcanie wzorów
 6. Proporcjonalność
  1. Proporcje
  2. Wielkości wprost proporcjonalne
  3. Wielkości odwrotnie proporcjonalne
  4. Zależności pomiędzy wielkościami proporcjonalnymi
 7. Układy równań
  1. Zapisywanie zadań za pomocą układów równań
  2. Rozwiązywanie układów równań
  3. Liczba rozwiązań układu równań
  4. Zadania tekstowe
 8. Funkcje
  1. Pojęcie funkcji.
  2. Funkcja liniowa
 9. Statystyka
  1. Średnia arytmetyczna
  2. Mediana
  3. Zdarzenia losowe
 10. Figury geometryczne
  1. Proste i odcinki
  2. Kąty
  3. Trójkąty
  4. Przystawanie trójkątów
  5. Czworokąty
  6. Pole prostokąta. Jednostki pola
  7. Pola wielokątów
  8. Wzajemne położenie dwóch okręgów
  9. Układ współrzędnych
 11. Symetrie
  1. Symetria osiowa
  2. Symetralna odcinka
  3. Dwusieczna kąta
  4. Symetria środkowa
  5. Symetrie w układzie współrzędnych
 12. Długość okręgu. Pole koła
  1. Liczba π. Długość okręgu
  2. Pole koła
  3. Długość łuku. Pole wycinka kołowego
 13. Trójkąty prostokątne
  1. Twierdzenie Pitagorasa
  2. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
  3. Trójkąty o kątach 90⁰, 45⁰, 45⁰ oraz 90⁰, 30⁰, 60⁰
 14. Wielokąty i okręgi
  1. Okrąg opisany na trójkącie
  2. Styczna do okręgu
  3. Okrąg wpisany w trójkąt
  4. Wielokąty foremne
  5. Okręgi i wielokąty foremne
 15. Figury podobne
  1. Podobieństwo figur
  2. Pola figur podobnych
  3. Prostokąty podobne. Trójkąty prostokątne podobne
 16. Graniastosłupy i ostrosłupy
  1. Rodzaje i siatki graniastosłupów
  2. Pole powierzchni graniastosłupa
  3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
  4. Objętość graniastosłupa
  5. Rodzaje i siatki ostrosłupów
  6. Pole powierzchni ostrosłupa
  7. Objętość ostrosłupa
 17. Bryły obrotowe
  1. Przykłady brył obrotowych
  2. Walec
  3. Stożek
  4. Kula
 18. Dowody
  1. Dowody algebraiczne
  2. Dowody geometryczne

 
Powrót do poprzedniej strony